Pages

Sunday, August 15, 2010

WUNPAWNG AMYU SHA NI A MUNG MASA SHAWNGLAM BAWNGBAN HPAJI JAW HPAWNG GALAW

Knet; 2010 ning August 15 ya.

Wunpawng Mungdan Shanglawt Hpung (K.I.O) woi awn let Wunpawng Amyu Sha ni a Mung Masa shawnglam bawngban hpaji jaw hpawng hpe 2010 ning August shata 14 ya shani kawn Laiza Muklum, Ninggawn Daju Hpyen Dap hta galaw nga ai lam chye lu ai.

Ndai bawngban hpaji jaw hpawng galaw ai a yaw shada lam gaw Wunpawng Amyu Sha ni a shawnglam hte seng nna matut galaw sa wa na magam bungli ni a ntsa hta hpaji jaw ya lu na matu rai nga ai.

Zuphpawng hta K.I.O Ginjaw Salang ni hte saw shaga da ai Mare Buga shara shagu de na Mung Shawa gawng malai myit su Du Salang ni, Hpung woi Sara Kaba ni hkrum zup bawngban ai rai nna, zuphpawng hpe August 14 ya shani kawn 16 ya shani du hkra galaw sa wa na re hpe chye lu ai.

Zuphpawng hta hpaji jaw mat wa ai lam ni hpe K.I.O Ginjaw Komiti kaw nna bai myit yu na re lam, August shata htum wa maga de K.I.O Hpung shang masha ni a Party Congress hta bawngban jahkrup mat wa na re lam hpe chye lu ai.